torsdag 25. juni 2009

Hev dyrenes status!

I Drammens Tidende nylig og sikkert i flere aviser rundt omkring i landet, kan vi lese om kattunger som blir funnet dumpet. At husdyreiere går lei dyrene sine og finner lite gjennomtenkte og svært ansvarsløse løsninger på dette, som i dette tilfellet ved å rett og slett bare dumpe dem, når de for eksempel skal reise på ferie, er dessverre veldig utbredt. Slike hendelser er svært vanlig rundt omkring i landet på denne årstiden. Det er høysesong for dumping av kattunger og andre kjæledyr som eierne plutselig har gått lei av.

Det blir årlig født titusenvis av kattunger i Norge, og ikke alle blir behandlet like godt. Dyrebeskyttelsen oppfordrer ansvarlige katteeiere til kastrering og sterilisering, da fødselstallene går ned og det blir lettere å sørge for at kun ekte dyrevenner får ha katt og at kattens status blir hevet.

Miljøpartiet De Grønne synes det er trist hvordan dyr blir behandlet i samfunnet og ønsker å etablere hjelpesentre for hjemløse dyr i norske byer og at ideelle organisasjoner skal få økonomisk støtte til å drive behandling og omplassering av dyr. Vi jobber også for at dyrs grunnleggende rettigheter skal grunnlovsfestes, som retten til å få dekket basale behov og retten til vern mot overgrep. Vi vil flytte alt dyretilsyn til et nytt dyreverndirektorat under miljøverndepartementet.Eirin Gundersen
Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne Buskerud.

mandag 22. juni 2009

Lofoten og Vesterålen uten olje- og gassvirksomhet!

Oljevirksomhet i nord er russisk rulett med miljøet. Å slippe oljeindustrien inn i havområdene utafor Lofoten og Vesterålen vil uunngåelig føre til store klimagassutslipp. Men det vil også innebære økt belastning på den rike naturen som finnes her, og som allerede lider under sterkt press.

Brenning av fossil olje, gass og kull utgjør hoveddelen av menneskehetens bidrag til klimaendringene. Oljepolitikken er det største hinderet for våre ambisjoner i miljøpolitikken, og utgjør Norges største politiske paradoks. Det er helt bak mål å tro at vi skal greie å kutte i utslipp og samtidig la en av de største utslippssynderne, oljeindustrien, bare kjøre på. Hvis Norge skal nå sine internasjonale klimaforpliktelser, må vi sette ei grense for oljeindustrien, og denne grensa går sør for Lofoten og Vesterålen!

Naturforholdene gjør oljevernberedskap vanskelig, og en ulykke vil få enorme konsekvenser for naturen i de sårbare nordlige havområdene. Her finnes en rik og verdifull natur, som dessverre er under press fra forurensing, skipstrafikk, overfiske og menneskeskapte klimaendringer. Bl.a. lever den siste gjenlevende store torskebestanden i verden her. Oljeboring utafor Lofoten og Vesterålen vil være enda en stein til byrden for et allerede utsatt økosystem.

For å begrense Norge klimagassutslipp og sikre fiskeriressursene og havmiljøet i nord mener Miljøpartiet De Grønne at det må opprettes petroleumsfrie områder i Lofoten og Vesterålen.

Aurora Furuseth
Stortingskandidat, Miljøpartiet De Grønne, Hedmark

(Foto: Eksportutvalget for fisk)

Sats på rettferdighet

Norske offentlige virksomheter kjøper varer for minst 270 milliarder kroner i året. Dette skjer nærmest uten bevissthet om økonomiske strukturer som opprettholder utnytting av verdens fattigste gjennom miljøødeleggelser, slavearbeid, barnearbeid og brudd på grunnleggende menneske og arbeidstakerrettigheter. Miljøpartiet De Grønne mener rettferdig handel er solidaritet i praksis og at både staten og kommunene må ta langt større ansvar for etikk i innkjøpspolitikken. Vi tror også at folk ønsker å handle rettferdig, noe som vises gjennom interessen for Fairtrade og rettferdig handel både hos forbrukere og i det offentlige. Til nå har allerede 17 kommuner valgt å bli Fairtrade-kommuner. Miljøpartiet De Grønne oppfordrer Regjeringen til å gjøre Norge til verdens første Fairtrade-stat. Siden så mange kommuner allerede har valgt å gå foran mener vi det er på høy tid å Fairtrade-sertifisere staten Norge.

Eirin Gundersen
Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne Buskerud.

Grønn Ungdom i frammasj


I helga hadde Grønn Ungdom landsmøte på Rødkleivhytta i Nordmarka. Vi har i løpet av dagene satt sammen et arbeidsutvalg som skal samles minst en gang i måneden og jobbe med partirelaterte saker. I dag teller Grønn Ungdom ca. 150 medlemmer, og antallet håper vi å doble innen året er omme.

Partiets ungdomsorganisajon blei starta opp i 1996, men har lidd under få medlemmer og dårlig organisasjon. Nå tar vi i et kraftig tak for å få Grønn Ungdom på beina igjen. Det er gøy å være med å starte opp et ungdomsparti fra grunnen.

Håper du tar en titt på Miljøpartiet De Grønnes nettside, www.mdg.no og kanskje henger deg på om det høres spennede ut. Vi trenger ivrige unge mennesker fram mot valget i september.

Silje Wiik Nielsen
Stortingskandiat for Miljøpartiet De Grønne Aust-Agder

søndag 21. juni 2009

Sats på økomat!

Et femårig prosjekt i EU-regi har nylig bekreftet at økologisk mat er sunnest. Økologiske matvarer inneholder mer vitaminer og antioksidanter og mindre tungmetaller enn vanlig dyrka mat. Økomat er altså bedre, for mennesker, dyr og natur. Likevel er det slik at det ikke lønner seg økonomisk for folk å velge økologiske matvarer i norske butikker. Det er dyrere og det er ofte svært dårlig utvalg.

I dag er det heller ikke lønnsomt for bønder å legge om til økologisk drift. Det blir stadig flere mindre gårder som legger ned og bare de større gårdene ser ut til å klare seg i det norske landbruket. Konvensjonelt landbruk med kunstgjødsel er best når når formålet er kortsiktig høy avling per dekar. Tar vi hensyn til varig fruktbarhet i jorda, tilgangen på nok og rent vann, dyrevern, biomangfold samt lokal kontroll med ressurser og kunnskap, kommer økolandbruket klart bedre ut. Det er vist at Norge med økologisk landbruk kan fø egen befolkning med god margin. Uansett driftsmåte er vi i framtida helt avhengige av å få til blant annet endret kosthold i retning mindre importert kjøtt og mer lokalprodusert økologisk mat.

Vi mener det bør være enklere for folk å velge og leve sunt og miljøvennlig. Samtidig ønsker vi å bevare mangfoldet i norsk landbruk, ved å opprettholde og gjøre vilkårene bedre for bønder ved mindre og mellomstore gårder.

Derfor går vi inn for full omlegging til økologisk drift. Vi vil kutte merverdiavgiften på alle økologiske produkter. I tillegg til momsfritak, ønsker vi en sterkere markedsføring av økologisk drift og økologiske matvarer. Det offentlige må i større grad kjøpe inn økologiske alternativer og slik stimulere markedet. Vi vil også gjøre det enklere for bønder å legge om til økologisk landbruk og ønsker å fjerne gebyrene som bønder må betale til staten for å kunne legge om til økologisk drift. Økologisk mat må bli standarden.

Eirin Gundersen
Stortingskandidat, Miljøpartiet De Grønne, Buskerud.

Fornybar framtid

Miljøpartiet De Grønne vil gi Norge en fornybar framtid. Brenning av fossil olje, gass og kull står i dag for hoveddelen av de menneskeskapte klimaendringene, og kan ikke være grunnlaget for en bærekraftig økonomi. Ved å satse på fornybare energi i stedet for mer olje- og gass, vil vi gi oljeeventyret en lykkelig slutt.

I tillegg til nedtrapping av olje- og gassproduksjonen, vil vi gjennomføre omfattende ENØK-tiltak i alle sektorer, og bygge ut ny fornybar energi. Dette vil gi store mengder elektrisitet til drift av kjøretøy og eksport til land som i enda større grad enn Norge er avhengige av fossil energi. Vi vil prioritere jernbane, trikk og andre baneteknologier foran nybygging av veier og flyplasser.

Aurora Furuseth
stortingskanditat, Miljøpartiet De Grønne